Data- og privatlivsbeskyttelse

1. Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige

Det er nødvendigt at registrere og behandle dine og dine pårørendes personlige oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

BJØRNSHOLM er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

BJØRNSHOLM
Bredgade 25 F
1260 København K
CVR-nr. 36484918
Telefon 3331 1002
E-mail info@remove-this.bjornsholm.com.

BJØRNSHOLMS persondatapolitik finder du her: https://bjornsholm.com/om-os/persondata/

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med persondataforordningen.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan dine persondata behandles, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, kan du rette henvendelse til ovenstående.

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

BJØRNSHOLM indsamler og behandler oplysninger som oplyst af dig som led i behandlingen af din ansøgning.

Oplysninger om navn, adresse og fødselsdato er nødvendige som identifikations- og kontaktoplysninger. Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Oplysning om eventuelle samboende ægtefælle eller samlever samt uforsørgede hjemmeboende børn, indtægtsforhold, formueforhold, udgifter, tidligere ansøgninger og andre modtagne legater samt er nødvendige for at kunne afgøre om og sikre, at ansøger opfylder betingelserne i fondens vedtægter for modtagelse af legat og baseres, således på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der begrunder behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, er hensynet til fondens formålsbestemmelse, hvoraf fremgår, at formålet er at yde hjælp til ældre og enlige, der er ramt af alvorlig sygdom eller på anden måde rigtig trænger til økonomisk støtte.

Behandling af oplysning om konto nr. er nødvendig for at udbetaling af en legatbevilling kan finde sted, og disse behandlinger baseres på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Behandlingen af helbredsoplysninger baseres ligeledes på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. CPR-nr. skal du oplyse, for at BJØRNSHOLM kan foretage en eventuel indberetning til SKAT.

3. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte BJØRNSHOLM på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

4. Videregivelse af oplysninger

BJØRNSHOLM videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du (eller din værge) har givet samtykke, eller hvis BJØRNSHOLM er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

5. Hvor længe gemmes dine oplysninger

BJØRNSHOLM gemmer dine oplysninger, herunder din ansøgning i 5 år (efter bestyrelsesmødet, hvor ansøgningen har været forelagt bestyrelsen), hvorefter den destrueres.

Regnskabsbilag gemmes i 5 år til opfyldelse af regnskabsreglerne, hvorefter de slettes.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som BJØRNSHOLM registrerer og behandler om dig efter persondataforordningens artikel 15. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke andre ansøgere.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige (se ovenfor).

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned, og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller BJØRNSHOLM kan afvise at efterkomme din anmodning.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset for opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Datasikkerhed

BJØRNSHOLM overholder bestemmelserne i persondataforordningens artikel 32 om, at enheden skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene. Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i BJØRNSHOLMs IT- og databeskyttelsespolitik.